Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นาวาโทแพทย์หญิง จิตติมา ศุภกรแสงทอง
ความเชี่ยวชาญ: Obstetrics - Gynecology doctor

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์สตรี
ความเชี่ยวชาญ:
สูตินรีเวช
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถานบันศึกษา:
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ควารู้ความชำนาญเฉพาะทาง
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
  • สาขาสูติศาสตร์และ นรีเวชวิทยา (Obstertrics and Gynaecology)
  • ประกาศนียบัตรวาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
  • หัวหน้าแผนกสูติกรรม กองสูตินารีเวชโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.