Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก 8         

       โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้บริการรักษาพยาบาลระดับ ทุติยภูมิสาขา อายุรกรรม, ศัลยกรรม,  ศัลยกรรมกรรมกระดูก, สูติ-นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, จักษุวิทยา, โสตอนาสิก, รังสีวินิจฉัย, ทันตกรรมทั่วไป และกายภาพบำบัด รับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

้้้ โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ชึ่งทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และบุคลากรทุกคน พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน และเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตกับผู้ป่วย ดังคำขวัญของเรา "ดูแลดัวยหัวใจ (Heart of Care)"

        สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน  

พญ.เจรียง จันทรกมล
กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

ประวัติความเป็นมา 

         ปัจจุบันมีผู้มารับบริการแบบผู้ป่วยนอกประมาณ 840 คน/วัน ทำให้พื้นที่บริการไม่เพียงพอ จึงมีโครงการ ขยายโรงพยาบาลอีก 103 เตียง ร่วมกับพื้นที่บริการเดิม รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 138 เตียง เป็นอาคาร 5 ชั้น มีบริการห้องผ่าตัด ห้องคลอด แผนกผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยหนัก เพื่อให้บริการผู้ป่วยสิทธิทั่วไป และรองรับผู้ป่วย ที่มีบัตรประกันสุขภาพต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพกับบริษัท ประกันชีวิต ประกันสังคม และแรงงานต่างด้าว

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

       โรงพยาบาลปะกอก 8 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านบริการสุขภาพตามมาตรฐาน HA เพื่อความไว้วางใจของชุมชนด้วยคุณธรรม

พันธกิจ

1. การดูแลผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม และเติมโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยม 
"บริการด้วยใจ ยิ้มไหว้สวัสดี"  (HEART)

H : Holistic บริการแบบองค์รวม ทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
E : Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
A : Acceptability เป็นที่ยอมรับในบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
R : Responsibility มีความรับผิดชอบ
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม
 

การรับรองมาตรฐานเจซีไอและรางวัลต่างๆ

 


Hospital Accreditation (HA)
 การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ซึ่งเป็นองค์กรภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติ ซึ่งโรงพยาบาลที่จะได้รับมาตรฐาน HA นั้นต้องผ่านการประเมินครอบคลุมทุกมิติของการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน

  โรงพยาบาลบางปะกอก 8  เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสากลตามมาตรฐานของ HA ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลบางปะกอก 8 มีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก


โรงพยาบาลในเครือ

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.