Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก 8

      โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้บริการรักษาพยาบาลระดับทุติยภูมิสาขา อายุรกรรม,  ศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูก, สูติ-นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, จักษุวิทยา, โสตศอนาสิก, รังสีวินิจฉัย,  ทันตกรรมทั่วไป และกายภาพบำบัด รับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งในและนอกโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก 
ซึ่งทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และบุคลากรทุกคน พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน
และเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตกับผู้ป่วย ดังคําขวัญของเรา “ดูแลด้วยหัวใจ (Heart of Care)”
          สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน 


พญ.เจรียง จันทรกมล

กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก


ความสามารถเฉพาะขององค์กร

       ดูแลผู้ป่วยระดับทุติยภูมิได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุปลอดภัยก่อนส่งต่อ ผู้ป่วยระดับตติยภูมิได้อย่างเป็นระบบเครือข่าย  ตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประเทศ เช่น โครงการผ่าตัดต้อกระจก,โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล สื่อสารข้อมูลบริการสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ

วิสัยทัศน์

      โรงพยาบาลบางปะกอก 8  เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเครือบางปะกอก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศ ในการให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมด้วยมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลประกันสุขภาพชั้นนำ ด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน HA  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพชุมชน

พันธกิจ

      ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนามาตรฐานบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน HA เพื่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและประโยชน์ของชุมชน

คุณค่าองค์กร

“ให้คุณดีขึ้นด้วยการดูแลอย่างมืออาชีพและด้วยหัวใจของเรา”
B Better                  ผู้รับบริการมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้การดูแลขององค์กร
P Professional             แพทย์และบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย
K Kind                    เป็นองค์กรที่มีจิตใจดี โอบออ้อมอารี พร้อมดูแลอย่างเป็นกันเองดุจญาติมิตร

การรับรองกระบวนการคุณภาพ HAHospital Accreditation (HA)
  เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ซึ่งเป็นองค์กรภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติ ซึ่งโรงพยาบาลที่จะได้รับมาตรฐาน HA นั้นต้องผ่านการประเมินครอบคลุมทุกมิติของการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน


โรงพยาบาลในเครือ

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.