Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

Nursing Home โรงพยาบาลบางปะกอก 8

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) แล้ว
สังคมผู้สูงอายุคือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 10% หรือมีประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 7%
ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่ปี 2548 มาแล้ว ซึ่งขณะนี้พบว่าประชากรตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมี 10.4%
และยังคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aging society)

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ Nursing home นี้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของญาติและครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ

---------------------------------------------------------------
ติดต่อเพื่อนัดหมาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 8
โทร 0-2109-8111

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.