Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพ. จรัญ บุษกรเรืองรัตน์
Dentist
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: Dentist
ทพ. กฤตภาส จันทร์แสงฟ้า
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
พญ. จารุวรรณ ตั้งตรงทรัพย์
Anesthesiologist
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: วิสัญญี
นาวาโทแพทย์หญิง จิตติมา ศุภกรแสงทอง
Obstetrics - Gynecology doctor
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สูตินรีเวช
นพ. ชัยวัฒน์ อริยะคุณาธร
Internal medicine doctor
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรกรรม
นพ. ชาลี บุษยาพร
Internal medicine doctor
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรกรรม
นพ. นิรุณ วานิชวัฒนรำลึก
General Surgeon
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรม
นพ. ประพัฒน์ สุจริต
Urologist
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
นพ. พรศักดิ์ ศิรินวเสถียร
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สูตินรีเวช
นพ. พรเทพ สีตลกาญจน์
Pediatric Surgeon
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมเด็ก
พญ. พัชรี สุนทรศารทูล
Pediatric doctor
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชกรรม
นพ. พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ
General Practitioner
โรงพยาบาล: Bangpakok 8 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: เวชปฎิบัติทั่วไป
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.